Αρχική Σελίδα
Ασφάλιση Κινητού
Βοήθεια & Συμβουλές
Συχνές Ερωτήσεις
Επικοινωνία
Φόρμα Αίτησης Αποζημίωσης

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Είμαστε δίπλα σας
Επικοινωνήστε μαζί μας είτε καλώντας στο τηλέφωνο που βλέπετε είτε στέλνοντας μας email. Είμαστε στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ώρο.

+30 210 9988118Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Ορισμός: ως δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων (ν. 2472/1997). Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.

2. Η Mondial Assistance θεωρεί ότι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών ή/και υποψηφίων πελατών της αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης των εταιρικών πληροφοριών. Για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα των πελατών ή/και υποψηφίων πελατών της είναι ασφαλισμένα και προστατευμένα από απώλεια, λανθασμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

3. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Mondial Assistance διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για ενδεχόμενες αλλαγές, μεταβολές και τροποποιήσεις αυτών.

4. Η Mondial Assistance συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού της τόπου, μόνο όταν οι ίδιοι καταχωρούν αυτά εκουσίως με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο διαδικτυακό της Mondial Assistance μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας, η ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), στοιχεία πιστωτικής κάρτας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.
Η Mondial Assistance δύναται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που καταχωρεί ο χρήστης/επισκέπτης για την εκτέλεση, την παροχή και την υποστήριξη των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά ή/και για στατιστικούς λόγους καθώς και για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
Ο χρήστης/επισκέπτης που καταχωρεί τα προσωπικά του στοιχεία στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, παρέχει στην Mondial Assistance και στις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις την ειδική και ελεύθερη συγκατάθεσή του για την χρησιμοποίηση των πληροφοριών αυτών.

5. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης και της διόρθωσης), σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 2472/1997, αναφορικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων πραγματοποιείται με την αποστολή έγγραφης δήλωσης στο fax 210-……………….. ή στο e-mail: e-insurance@mondial-assistance.gr .

6. Η Mondial Assistance δεν θα δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού της τόπου σε τρίτους, με εξαίρεση την συμμόρφωση με ρυθμίσεις και υπαγορεύσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και αποφάσεις δικαστικών ή άλλων εποπτευουσών διοικητικών αρχών.

Τα προϊόντα τρίτων που εμφανίζονται υπό μορφή εικόνων-φωτογραφίας στις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για τα εικονιζόμενα προϊόντα. Εκτός των ως άνω δικαιωμάτων των τρίτων (πνευματικών και άλλων), όλο το λοιπό περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου (ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και λοιπά εν γένει αρχεία), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Mondial Assistance και προστατεύεται από τις διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.

Σας ευχαριστούμε που υποβάλατε την αίτησή σας. Οι εκπρόσωποι μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας το συντομότερο.